Quá trình thành lập trường TH Hộ Phòng C từ năm 2002 đến nay